زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها

مستند درون کرمچاله‌ها

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها

Through The Wormhole

فارسی + انگلیسی

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۱

Download| Through The Wormhole | Season 1 Complete

Download| TTW | S01 E01 | Is There a Creator (Dr. Hamid Najarion)

Download| TTW | S01 E01 | Is There a Creator (Mohammad Dana)

Download| TTW | S01 E02 | The Riddle of Black Holes (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E03 | Is Time Travel Possible (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E03 | Is Time Travel Possible (Saeid Mousavi)

Download| TTW | S01 E04 | What Happened Before the Beginning (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E05 | How Did We Get Here (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E06 | Are We Alone (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E07 | What Are We Really Made Of (Elham Kashi)

Download| TTW | S01 E08 | Dark Matter_Beyond the Darkness (Elham Kashi)

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۲

Download| Through The Wormhole | Season 2 Complete

Download| TTW | S02 E01 | Is There Life After Death (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E01 | Is There Life After Death (Lashgari)

Download| TTW | S02 E02 | Is There an Edge to the Universe (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E02 | Is There an Edge to the Universe (Lashgari)

Download| TTW | S02 E03 | Does Time Really Exist (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E03 | Does Time Really Exist (Elham Kashi)

Download| TTW | S02 E04 | Are There More Than Three Dimensions (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E04 | Are There More Than Three Dimensions (Elham Kashi)

Download| TTW | S02 E04 | Are There More Than Three Dimensions (Yousefzadeh)

Download| TTW | S02 E05 | Is There a Sixth Sense (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E05 | Is There a Sixth Sense (Elham Kashi)

Download| TTW | S02 E05 | Is There a Sixth Sense (Parinaz Saami)

Download| TTW | S02 E06 | How Does the Universe Work (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E07 | Can We Travel Faster than Light (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E07 | Can We Travel Faster than Light (Elham Kashi)

Download| TTW | S02 E08 | Can We Live Forever (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E08 | Can We Live Forever (Elham Kashi)

Download| TTW | S02 E08 | Can We Live Forever (Parinaz Saami)

Download| TTW | S02 E09 | What Do Aliens Look Like (Babak Mesgari)

Download| TTW | S02 E09 | What Do Aliens Look Like (Elham Kashi)

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۳

Download| Through The Wormhole | Season 3 Complete

Download| TTW | S03 E01 | Will We Survive First Contact (Fazeli)

Download| TTW | S03 E02 | Is There a Superior Race (Haghgoo)

Download| TTW | S03 E03 | Is The Universe Alive (Ostovar)

Download| TTW | S03 E04 | What Makes Us Who We Are (Ostovar)

Download| TTW | S03 E05 | What is Nothing (Haghgoo)

Download| TTW | S03 E06 | Can We Resurrect The Dead (Kianosh)

Download| TTW | S03 E07 | Can We Eliminate Evil (Ostovar)

Download| TTW | S03 E08 | Mysteries of the Subconscious (Kianosh)

Download| TTW | S03 E09 | Will Eternity End (Kianosh)

Download| TTW | S03 E10 | Did We Invent God (Kianosh)

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۴

Download| Through The Wormhole | Season 4 Complete

Download| TTW | S04 E01 | Is There a God Particle (Siyavash)

Download| TTW | S04 E02 | When Does Life Begin (Amir & Raha)

Download| TTW | S04 E03 | Can We Survive the Death of the Sun (Siyavash)

Download| TTW | S04 E05 | Will 3ex Become Extinct (Amir & Raha)

Download| TTW | S04 E07 | Are Robots the Future of Human Evolution (Jelveh)

Download| TTW | S04 E10 | Did God Create Evolution (AthAgn)

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۵

Download| Through The Wormhole | Season 5 Complete

Download| TTW | S05 E01 | Is God an Alien Concept (Highbury)

Download| TTW | S05 E01 | Is God an Alien Concept (keiivaan)

Download| TTW | S05 E02 | Is Luck Real (Highbury)

Download| TTW | S05 E02 | Is Luck Real (keiivaan)

Download| TTW | S05 E03 | Is Poverty Genetic (Highbury)

Download| TTW | S05 E03 | Is Poverty Genetic (keiivaan)

Download| TTW | S05 E04 | How to Collapse a Superpower (Highbury)

Download| TTW | S05 E04 | How to Collapse a Superpower (keiivaan)

Download| TTW | S05 E05 | Does the Ocean Think (Highbury)

Download| TTW | S05 E06 | Is a Zombie Apocalypse Possible (Highbury)

Download| TTW | S05 E07 | Is Gravity an Illusion (Highbury)

Download| TTW | S05 E08 | Will We Become God (Highbury)

Download| TTW | S05 E09 | Is There A Shadow Universe (Highbury)

Download| TTW | S05 E10 | When Did Time Begin (Highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها: فصل ۶

Download| Through The Wormhole | Season 6 Complete

Download| TTW | S06 E01 | Are We All Bigots (Highbury)

Download| TTW | S06 E02 | Can Time Go Backwards (Bahman)

Download| TTW | S06 E02 | Can Time Go Backwards (Highbury)

Download| TTW | S06 E03 | Are We Here for a Reason (Highbury)

Download| TTW | S06 E04 | Do We Live in the Matrix (Highbury)

Download| TTW | S06 E05 | Are Aliens Inside Us (Highbury)

Download| TTW | S06 E06 | Why Do We Lie (Highbury)

زیرنویس‌های دیگر: | زیرنویس فارسی مستند جهان هستی | زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی |

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص سایت بیگانگان باستانی است. هرگونه کپی‌برداری از مطالب سایت ممنوع است.

error: هشدار: مطالب سایت محافظت شده است !!