تاریخ : 1 مرداد 90
نویسنده : موسوی


زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی


زیرنویس فارسی مستند جهان هستی


زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها


SIRIUS
دانلود زیرنویس فارسی مستند
SIRIUS
شباهنگ
-----------------------------------------------
UNACKNOWLEDGED
دانلود زیرنویس فارسی مستند
UNACKNOWLEDGED
اذعان نشده
-----------------------------------------------
 گزارش بخش زیرنویس:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1397/02/29 زیرنویس فارسی قسمت 11 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1397/02/22 زیرنویس فارسی قسمت 10 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1397/02/09 زیرنویس فارسی قسمت 9 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/08/04 زیرنویس فارسی قسمت 8 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/07/16 زیرنویس فارسی قسمت 7 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/06/24 زیرنویس فارسی قسمت 6 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/05/30 زیرنویس فارسی قسمت 5 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/05/23 زیرنویس فارسی قسمت 4 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/05/23 زیرنویس فارسی قسمت 15 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/05/03 زیرنویس فارسی قسمت 3 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/04/15 زیرنویس فارسی قسمت 2 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/04/08 زیرنویس فارسی قسمت 1 فصل 12 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/04/07 زیرنویس فارسی قسمت 14 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/03/25 زیرنویس فارسی مستند «شباهنگ» در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1396/03/25 زیرنویس فارسی مستند «اذعان نشده» در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/11/25 زیرنویس فارسی قسمت 12 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/10/25 زیرنویس فارسی قسمت 13 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/10/03 زیرنویس فارسی قسمت 11 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/09/17 زیرنویس فارسی قسمت 10 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/09/14 زیرنویس فارسی قسمت 3 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/09/01 زیرنویس فارسی قسمت 9 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/08/24 زیرنویس فارسی 6 فصل مستند درون کرمچاله‌ها در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/08/20 زیرنویس فارسی قسمت 8 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/08/18 زیرنویس فارسی 7 فصل مستند جهان هستی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/08/04 زیرنویس فارسی قسمت 7 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/07/20 زیرنویس فارسی قسمت 6 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/07/10 زیرنویس فارسی قسمت 5 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/06/10 زیرنویس فارسی قسمت 4 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/05/30 زیرنویس فارسی قسمت 2 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1395/05/25 زیرنویس فارسی قسمت 1 فصل 11 بیگانگان باستانی در سایت قرار گرفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
adsبرچسب‌ها: زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی Ancient Aliens , زیرنویس فارسی مستند جهان هستی The Universe , زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله ها Through The Wormhole , زیرنویس فارسی اذعان نشده Unacknowledged , زیرنویس فارسی شباهنگ SIRIUS ,
آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|